Home
Образование за утрешния ден

Образование за утрешния ден

През учебната 2019/2020 г. НУ „П. Р. Славейков“ се включи с две групи в проект „Образование за утрешния ден“ между Министерство на образованието и науката – конкретен бенефициент и ИА ОПНОИР.  Проектът се реализира по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР) 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, с конкретен бенефициент – Министерството на образованието и науката (МОН).

Дигитализацията в образованието е приоритет на Европейската комисия. Прилагането на облачни технологии в образованието ще осигури достъпност, актуалност и управление на образователните ресурси – основа за качествено образование. Проектът ще допринесе за решаване на основен проблем в образованието – липсата в национален мащаб на универсални електронни профили на ученици, учители и експерти в сферата. За потребителите в образователния процес се предвижда да бъде създаден универсален електронен профил за достъп до системите на МОН и до внедрената платформа за образователни услуги и съдържание. Ще бъде закупено оборудване за внедряване на иновативни методи за преподаване и за педагогическо взаимодействие. Основна дейност по проекта са обученията на учители за придобиване на нови компетентности и дигитални умения. Чрез средствата на внедрената платформа обучените учители ще могат да разработват дигитално образователно съдържание, което да използват в образователния процес.

Основна цел

Общата цел на проекта се изразява във въвеждането и поддържането в национален мащаб и популяризирането на референтен модел за насърчаване на придобиването на по-голяма цифрова компетентност и въвеждането на системен и комплексен институционален подход на МОН за интегриране на образователните технологии, както и за насърчаване и мотивация за тяхното използване. С проекта се цели отварянето на образованието и образователните институции към дигиталните технологии чрез внедряването на нови решения за по-добро персонализирано обучение, което да позволи на учителите да предприемат мерки с по-точни и ефективни подходи към всеки отделен учащ и повишаване на мотивацията чрез насърчаване на самостоятелното обучение и самооценка, включително извън класната стая.

Специфичните цели на проекта са насочени към:

  • усвояване на знания и умения за работа в дигиталното общество;
  • подобряване на достъпа до образование, в т.ч. чрез използване на леснодостъпни платформи и мобилни приложения;
  • намаляване на различията в резултатите от ученето в различните училища и населени места;
  • модернизиране на методите и средствата за обучение;
  • повишаване на качеството на образованието, за по-добрата дигитална подготовка на учащите се, с цел по-бърза и по-лесна реализация на пазара на труда;
  • насърчаване модернизирането на образованието и ученето през целия живот;
  • осигуряване на условия и подкрепа за прилагането на педагогически иновации и съвременни подходи на преподаване.

Връзкa към електронната платформа и информационната система на проекта тук

Документи към проекта, които може да изтеглите:

Декларация за информирано съгласие 

Програма и график за работа на групата 

Анкетна карта за участие 

Анкетна карта за удовлетвореност 

През месец януари 2020г. стартира първата група „Дигитално приключение“ с ръководител г-жа Радка Иванова. Учениците, с които работи са от III a клас. Те бяха изправени пред голямото предизвикателство да се обучават в електронна среда, което имаше благоприятно влияние върху дигиталните компетентности, които развиха, обогатявайки уменията си и надграждането на знания за необятния свят на информационните технологии.

Публичната им изява се състоеше в изготвяне на видео презентация, представяща всичките им разработки и проекти. Тя беше споделена с родители и учители, които останаха възхитени от придобитите нови умения на учениците.

 

През месец септември 2020г. стартира втората група „Дигитален свят“ с ръководител г-жа Биляна Иванова. Учениците, с които работи са от IVв клас. Те се обучаваха в реална среда в оборудвания компютърен кабинет. Учениците работят активно и целенасочено с компютърните програми MS Word, MS Power Point и интернет приложенията LearningApps и G-mail. Изграждат навици и дигитални компетентности, които са в подкрепа на останалите общоообразователни предмети и участието в проектни дейности.

Публичната им изява се състоеше в представяне пред публика от ученици и учители на предварително изготвени видео презентации от участниците в групата, посветени на живота и творчеството на Петко Рачов Славейков. Темата беше заложена, във връзка с патронния празник на училището. 

Петко Рачов Славейков_1

Петко Рачов Славейков_2

Петко Рачов Славейков_3

Петко Рачов Славейков_4