Home
FEE International Eco-Schools Twinning Project

FEE International Eco-Schools Twinning Project

FEE International Eco-Schools Twinning Project

Международен еко – проект за обмяна и обогатяване на опит, относно здравословния начин на живот и опазването на околната среда.

International eco – project for exchange and enrichment of experiences, on healthy lifestyles and environmental protection.