Home
Форми на обучение

Форми на обучение

Учебно-възпитателният процес в НУ ”П. Р. Славейков” е организиран в дневна форма на обучение. При необходимост организира и индивидуална форма на обучение, както и дистанционно обучение или обучение в електронна среда.

Дневното обучение е присъствена форма на обучение, в която учениците се организират в групи и паралелкиоято  и се провежда в рамките на установения учебен ден, а за останалите форми обучението се организира за отделен ученик.

Индивидуалната форма на обучение включва учебни занятия, както и изпити или текущи проверки по учебни предмети, ако това е предвидено с индивидуалния учебен план, утвърден от директора на училището.

Индивидуална форма на обучение се организира за :

  • ученици, които по здравословни причини не могат да посещават училището повече от 30 последователни учебни дни;
  • за даровити ученици, както и за ученици, които по семейни причини желаят да завършат в други срокове обучението си за един или повече класове.

В отделни случаи училището организира индивидуално обучение в домашни условия въз основа на медицински документ, издаден от ЛКК, като осигурява от 8 до 12 часа седмично.

Знанията и уменията на учениците се оценяват чрез текущи проверки, а на учениците в индивидуалната форма на обучение  – чрез изпити.

Условията и редът за организиране и провеждане на изпитите се определят със заповед на директора.

Ученици, които следва да се обучават в индивидуална форма, подават писмено заявление до директора.

Дейностите, свързани с организирането на детския и ученическия отдих и туризъм, се осъществяват на основание на нормативните документи (НАРЕДБА за детските и ученическите туристически пътувания с обща цена, инициирани от институциите в  системата на предучилищното и училищното образование Обн. – ДВ, бр. 103 от 27.12.2016 г., в сила от 27.12.2016 г. Приета с ПМС № 365 от 21.12.2016 г.).

При извънредни обстоятелства, след заповед на министъра на образованието и науката присъственият образователен процес в училището се преустановява, като обучението на учениците преминава в електронна среда от разстояние.