Home
Проект „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“

Проект „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“

       През 2021/2022 учебна година НУ „П. Р. Славейков“ старира работа по проект № BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“, се реализира по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР) 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, с конкретен бенефициент – Министерството на образованието и науката (МОН).

       Общо 34 288 ученици, в това число 13 547 първокласници са включени в обучения за придобиване на умения за работа в електронна среда и образователни платформи по проекта „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“

       В обучения за придобиване на умения за обучение от разстояние в електронна среда (ОРЕС) и работа с образователни платформи са включени 34 288 ученици, включително 13 547 първокласници. Обученията се осъществяват по проект BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“, чиято цел е да не се допусне прекъсване на образователния процес и приобщаващото образование в условията на кризи и да се противодейства на риска от отпадане в ситуация на обучение от разстояние. Издадени 25 216 сертификата на ученици успешно преминали обучение. За постигане на по-голяма ефективност заниманията се провеждат в малки групи от средно пет лица.

       С включването в обучения на първокласнициte се цели да се подпомогне осъществяването на плавен и безболезнен преход от предучилищно към училищно образование в електронна среда.