Архиви

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПУБЛИЧНА ПОКАНА С ПРЕДМЕТ:

„Избор на изпълнител за приготвяне и доставка на закуски и обяди за учениците за учебната 2014/2015 година за нуждите на Начално училище „Петко Рачов Славейков“- град Пловдив, по две обособени позиции“

СЪДЪРЖАНИЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЯТА И УКАЗАНИЯ ДО УЧАСТНИЦИТЕ

Публична покана публикувана в електронен вид на страницата на Агенция по обществени поръчки №8031766 от 30.06.2014г.

ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ – ДЕКЛАРАЦИИ, ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ СЪС СПЕЦИФИКАЦИЯ И ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

Декларация_по_чл.47_ал.1_т.1_ЗОП.doc

Декларация по чл.47 ал.2 ЗОП.doc

Деклaрация_по_чл.47_ал.5_ЗОП.doc

Декларация по чл.50 от ЗОП.doc

Декларация по чл.51,ал.1, т.1 – списък_на_договорите.doc

Декларация по чл.51 – списък на техника и лица.doc

Техническо предложение за изпълнение.doc

Оферта.doc

Административни_сведения.doc

Ценово_предложение.doc

 

Leave a Comment

*

*