Home
За Родители
Прием в първи клас 2018/2019 г.

Прием в първи клас 2018/2019 г.

Скъпи Родители,


Вашето дете ще бъде в първи клас и Вие трябва да решите къде ще учи то.
В НУ „Петко Р. Славейков“ се обучават ученици от I до IV клас. За първокласниците са осигурени по двама педагози на всяка паралелка, като децата са ангажирани в задължителни учебни занятия от 8:00 до 12:10 и при желание на родителите – отдих и самоподготовка до 15:00 часа, и дейности по интереси до 18:00 часа.
Разполагаме със стол за хранене, интерактивен кабинет по музика, компютърна зала, библиотека, физкултурен салон, охрана, наблюдение на училищния двор с охранителни камери, периметърна охрана и площадки за баскетбол, волейбол, народна топка, както и фитнес уреди на открито.
Училището предлага високо качество на обучение, сигурност за децата Ви и спокойствие за вас!!!

Ще има 4 паралелки първи клас за учебната 2018/2019 година.

I а  – класен ръководител Екатерина Дуева

I б  – класен ръководител Илияна Вачкова

I в – класен ръководител Вероника Златарева

I г – класен ръководител Мариана Златанска

Прием в първи клас за учебната 2018/2019 година
Електронен прием на учениците в първи клас
Приемът на учениците в първи клас за учебната 2018/2019 година ще е по електронен път, съгласно актуализираната с Решение № 38, взето с Протокол № 3 от 15.02.2018 г. на Общински съвет – Пловдив, Наредба за приемане на ученици в първи клас на общинските училища на територията на град Пловдив. Най-важният критерий за прием е желанието на родителите. За училищата, при които желаещите са повече от местата, основното предимство е за живеещите по настоящ или постоянен адрес в близост до училището. За тази цел са оформени райони за всяко училище. Предимство, макар и в по-малка степен, има и за децата, живеещи в районите, граничещи с района на желаното училище. Децата, с настоящ или постоянен адрес извън град Пловдив, ще имат възможност да кандидатстват за училищата на територията на общината, но предимството в случая е за живеещите в града, според правилата в наредбата. Само спазването на крайния срок ще е важно. Предвижда се първото класиране да е най-рано в началото на месец юни, когато децата ще са получили удостоверенията си за завършена подготвителна група, затова крайният срок за подаване на заявления ще е в последните дни на месец май.  Родителите ще могат да подават своите заявления онлайн през месец май.  Предимствата в онлайн подаването са във възможността за нанасяне на промени, спестяване на време и по-лесното проследяване на резултатите.

Онлайн подаване на заявление

Срокове за прием в първи клас за учебната 2018/2019 година в общинските училища на град Пловдив.

График на дейностите за 2018 календарна година, съгласно Наредба за приемане на ученици в първи клас на общинските училища на територията на град Пловдив.

НАРЕДБА ЗА ПРИЕМАНЕ НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС НА ОБЩИНСКИТЕ УЧИЛИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД ПЛОВДИВ

Приложения и критерии