Home
Защита на личните данни и достъп до обществена информация

Защита на личните данни и достъп до обществена информация

          Директорът на НУ „П. Р. Славейков“ – гр. Пловдив осъществява своите правомощия, съгласно действащите нормативни актове в системата на предучилищното и училищното образование.

          В НУ „П. Р. Славейков“ – гр. Пловдив заявления за достъп до обществена информация се подават при ЗАС в канцеларията на училището всеки работен ден от 8.30 ч. до 16.00 ч.

Адрес: гр. Пловдив, ул. „Славянска“ 82

e-mail: nu_prslaveikov@abv.bg

Лице за контакт:

Ирина Маринова

тел. 032/ 632 079

Политика за защита на личните данни в НУ „П. Р. Славейков“, гр. Пловдив

Инструкция за събиране, обработване и защита на личните данни в НУ „П. Р. Славейков“, гр. Пловдив

Заявление за достъп до лични данни

Правила за достъп до обществена информация в НУ „П. Р. Славейков“, гр. Пловдив

Приложения

 

Годишен отчет за работата по ЗДОИ

2015 г. – В НУ „П. Р. Славейков“ през 2015 г. не са постъпвали заявления за достъп до обществена информация.

2016 г. – В НУ „П. Р. Славейков“ през 2016 г. не са постъпвали заявления за достъп до обществена информация.

2017 г. – В НУ „П. Р. Славейков“ през 2017 г. не са постъпвали заявления за достъп до обществена информация.

2018 г. – В НУ „П. Р. Славейков“ през 2018 г. не са постъпвали заявления за достъп до обществена информация.

2019 г. – В НУ „П. Р. Славейков“ през 2019 г. не са постъпвали заявления за достъп до обществена информация.

2020 г. – В НУ „П. Р. Славейков“ през 2020 г. не са постъпвали заявления за достъп до обществена информация.

2021 г. – В НУ „П. Р. Славейков“ през 2021 г. не са постъпвали заявления за достъп до обществена информация.

2022 г. – В НУ „П. Р. Славейков“ през 2022 г. не са постъпвали заявления за достъп до обществена информация.