Home
Обявления и становища

Обявления и становища

ОБЯВЛЕНИЕ

За набиране на предложения за доставка на продукти по схемите „Училищен плод „ и „Училищно мляко” за учебните  2019/2020 г., 2020/ 2021 г. и 2021/2022 г., съгласно Постановление № 32 от 22.02.2019 г., обнародвано в Държавен вестник  брой № 18 от 01.03.2019 г. и Постановление №38 от 01.03.2019 г., обнародвано в Държавен вестник брой №19 от 05.03.2019 г., за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за прилагане на схеми за предоставяне на плодове и зеленчуци, на мляко и млечни продукти в учебните заведения – Схема „Училищен плод” и Схема „Училищно мляко”, приета с постановление №251 на МС от 2016 г. (обн.,ДВ,бр.77 от 2016 г.; изм. и доп., бр. 89 от 2016 г., бр. 36 и 55 от 2017 г. и бр. 43, 53 и 97 от 2018 г.)

Срокът за набиране на предложенията: от 13.05.2019 г. до 21.05.2019 г.

Условия и изисквания – изтегли тук