Home
За Родители
Документи за учебната 2022/2023 г.

Документи за учебната 2022/2023 г.

Училищен учебен план – 1а клас – 2022/2023 уч. г.

Училищен учебен план – 1б клас – 2022/2023 уч. г.

Училищен учебен план – 1в клас – 2022/2023 уч. г.

Училищен учебен план – 1г клас – 2022/2023 уч. г.

Училищен учебен план – 2а клас – 2022/2023 уч. г.

Училищен учебен план – 2б клас – 2022/2023 уч. г.

Училищен учебен план – 2в клас – 2022/2023 уч. г.

Училищен учебен план – 2г клас – 2022/2023 уч. г.

Училищен учебен план – 3а клас – 2022/2023 уч. г.

Училищен учебен план – 3б клас – 2022/2023 уч. г.

Училищен учебен план – 3в клас – 2022/2023 уч. г.

Училищен учебен план – 4а клас – 2022/2023 уч. г.

Училищен учебен план – 4б клас – 2022/2023 уч. г.

Училищен учебен план – 4в клас – 2022/2023 уч. г.

Училищен учебен план – 4г клас – 2022/2023 уч. г.

Програма за целодневна организация на учебния ден 2022/2023 уч. г.

Годишен план за дейността на училището 2022/2023 уч. г.

Етичен кодекс – 2022/2023 уч. г.

Правилник за дейността на училището – 2022/2023 уч. г.

Стратегия за развитие на училището 2020-2024 г.

Мерки за повишаване качеството на образованието 2022/2023 уч. г.

Програма за предоставяне на равни възможности 2022/2023 уч. г.

Програма за превенция на отпадането на ученици 2022/2023 уч. г.

Програма за превенция на ранното напускане на училище 2022/2023 уч. г.

План-програма по БДП – 2022/2023 уч. г.

 

*Всички подписи и печати са заличени на осн. ЗЗЛД и Регламент 2016/679