Home
За Родители
Документи

Документи

Училищен учебен план I а клас 2018/2019

Училищен учебен план I б клас 2018/2019

Училищен учебен план I в клас 2018/2019

Училищен учебен план I г клас 2018/2019

Училищен учебен план II а клас 2018/2019

Училищен учебен план II б клас 2018/2019

Училищен учебен план II в клас 2018 /2019

Училищен учебен план II г клас 2018/2019

Училищен учебен план III а клас 2018/2019

Училищен учебен план III б клас 2018/2019

Училищен учебен план III в клас 2018/2019

Училищен учебен план III г клас 2018/2019

Стратегия за развитие 2016-2020

Годишен план за дейността на училището 2018/2019

Правилник за дейността на училището

Етичен кодекс на училището

Мерки за повишаване качеството на образованието в НУ „П. Р. Славейков“ 2018/2019

Програма за превенция на ранното напускане в училище 2018/2019

Програма за предоставяне на равни възможности на учениците в училище 2018/2019

Бюджет 2018

Отчет за изпълнение на бюджета за IV тримесечие на 2018 г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджета от 01.01.2018 г. до 31.12.2018 г.

Бюджет 2019

 

*Всички подписи и печати са заличени на осн. ЗЗЛД и Регламент 2016/679